Plan działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2022 – czyli jakie priorytety stawia nadzorca wobec JZP, w tym rad nadzorczych i komitetów audytu JZP

754
views

Komisja Nadzoru Finansowego planuje na 2022 rok realizację następujących działań:

 1. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej;
 2. monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie okresu rotacji i karencji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów;
 3. rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w rozporządzeniu 537/2014;
 4. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 5. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej;
 6. weryfikację, w odniesieniu do wybranych emitentów, sposobu wypełnienia wymogu informacyjnego, w raportach rocznych za rok obrotowy 2021, w zakresie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu, zawartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 7. analizę, w odniesieniu do wybranych JZP, funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy;
 8. weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej,dozwolonych usług niebędących badaniem;
 9. prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;
 10. współpracę z Polską Agencją Nadzoru Audytowego w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego, w tym przygotowanie danych i informacji dotyczących monitorowania rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27
  rozporządzenia 537/2014;
 11. opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF, w tym w szczególności w zakresie zgłoszonych przez UKNF postulatów dotyczących zmian do ustawy;
 12. prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP m.in. w formie spotkań, realizację działań edukacyjnych poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Plan_nadzoru_nad_JZP_na_2022_76147.pdf