Plan działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2021

910
views

Komisja Nadzoru Finansowego planuje na 2021 rok realizację następujących działań:

 1. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej.
 2. Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie okresu rotacji i karencji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów.
 3. Rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w rozporządzeniu 537/2014.
 4. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
 5. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.
 6. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych emitentów, sposobu wypełnienia w raportach rocznych za rok obrotowy 2020 wymogu informacyjnego, odnośnie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej pełniącej jego funkcje, zawartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 7. Analizę, w odniesieniu do wybranych JZP, funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy.
 8. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.
 9. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy.
 10. Współpracę z Polską Agencją Nadzoru Audytowego w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego.
 11. Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które maja wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF.
 12. Prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP m.in. w formie spotkań, realizacja działań edukacyjnych poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Plan_KNF_na_rok_2021_wz_nadzoru_nad_JZP_71823.pdf