Plan działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2020 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

1748
views

Mając na uwadze zadania określone w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.) (dalej: ustawa), tj.:
* sprawowanie nadzoru publicznego nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego (dalej: JZP) przepisów tytułu III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.U. UE. Nr 158 poz. 77) (dalej: rozporządzenie 537/2014),
* wykonywanie zadań przewidzianych dla właściwego organu, wskazanych w art. 16 ust. 3 lit. f i art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,
* monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu.

Komisja Nadzoru Finansowego planuje na 2020 rok realizację następujących działań:
1. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej.
2. Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie rotacji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów.
3. Rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w ustawie.
4. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
5. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.
6. Weryfikację, w odniesieniu do emitentów, sposobu wypełnienia w raportach rocznych za rok obrotowy 2019 wymogu informacyjnego, odnośnie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej pełniącej jego funkcje, zawartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
7. Analizę, w odniesieniu do wybranych JZP, funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy.
8. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.
9. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
10. Współpracę z Polską Agencją Nadzoru Audytowego w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego.
11. Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF.
12. Prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP m.in. w formie spotkań, realizacja działań edukacyjnych poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu.
13. Weryfikację posiadania przez podmiot nadzorowany polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.
14. Przeprowadzenie przeglądu regulacji zawartych w ustawie o biegłych rewidentach, w szczególności w zakresie ustalonego maksymalnego okresu trwania zleceń badań ustawowych przez firmę audytorską, a także ich wpływu na działalność JZP oraz przekazanie wniosków z przeprowadzonego przez UKNF przeglądu w formie postulatów legislacyjnych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Finansów ewaluacji przepisów ustawy po upływie 3 lat od momentu ich wdrożenia.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Plan_KNF_na_rok_2020_wz_nadzoru_publicznego_wynikajacego_z_ustawy_o_bieglych_rewidentach_firmach_audytorskich_oraz_nadzorze_publicznym_68237.pdf