Nowe oświadczenia w raporcie rocznym

1620
views

W Dz. U. nr 757 z 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim na mocy którego zobligowano do umieszczania w raporcie rocznym (jednostkowym i skonsolidowanym) spółki z rynku podstawowego nowych informacji (§ 70 i 71) m.in. oświadczenie rady nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet audytu,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący,
c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rozporządzenie weszło w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000757

Przykładowe już opublikowanie oświadczenia: http://www.elektrotim.pl/resources/document/Raporty/Raporty_PL/Oswiadczenia_RN_dot_komitetu_audytu.pdf oraz http://zpue.pl/pliki/ri/rr/2017/oswiadczenie-rady-2017.pdf