Planowane zmiany w zasadach funkcjonowania komitetów audytu

819
views

Trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317664. Termin wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znany.

Zmiany w zakresie komitetów audytu:

68) w art. 128:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego będących jednostkami samorządu terytorialnego, w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 zdanie drugie, w skład komitetu audytu może być powołana osoba niebędąca członkiem organu kontrolnego jednostki.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Obowiązek powołania komitetu audytu przez oddział instytucji kredytowej i oddział banku zagranicznego oraz główny oddział i oddział zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b i c, uznaje się za spełniony, jeżeli jednostka macierzysta tego oddziału powoła komitet ds. audytu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 87, z późn. zm.). Przepisów art. 129 oraz art. 130 nie stosuje się.”;
69) w art. 129 uchyla się ust. 2;
70) po art. 130 dodaje się art. 130a w brzmieniu:
„Art. 130a. Do spółek niepublicznych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przepisy art. 128 ust. 1 i 4 pkt 4 oraz ust. 5, art. 129 oraz art. 130 ust. 1 i 8 stosuje się odpowiednio.”;

Pełna treść na https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12317664/12545891/12545892/dokument382500.pdf