Projekt nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach (ważne dla komitetów audytu)

1119
views

Planowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (termin wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znany, jak i również ostateczna wersja zmian), w zakresie stosowania przepisów dotyczących komitetów audytu obejmują:

 • w art. 128, po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  „1a. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego będących jednostkami samorządu terytorialnego, w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 zdanie drugie, w skład komitetu audytu może być powołana osoba niebędąca członkiem organu kontrolnego jednostki.”,
 • w art. 128, po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  „3a. Obowiązek powołania komitetu audytu przez oddział instytucji kredytowej i oddział banku zagranicznego oraz główny oddział i oddział zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b i c, uznaje się za spełniony, jeżeli jednostka macierzysta tego oddziału powoła komitet ds. audytu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG. Przepisów art. 129 oraz art. 130 nie stosuje się.”;
 • w art. 129 uchyla się ust. 2 (treść: Do członków komitetu audytu działającego
  w jednostkach zainteresowania publicznego będących jednostkami samorządu terytorialnego przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się.)

Ponadto:

 • W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w art. 25 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
  „8a. W gminie będącej jednostką zainteresowania publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669 i…), za funkcje pełnione przez radnego uważa się również członkostwo w komitecie audytu.”.
 • W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) w art. 24 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
  „6a. W województwie będącym jednostką zainteresowania publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669 i…), za funkcje pełnione przez radnego uważa się również członkostwo w komitecie audytu.”
 • W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w art. 21 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
  „4b. W powiecie będącym jednostką zainteresowania publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669 i…), za funkcje pełnione przez radnego uważa się również członkostwo w komitecie audytu.”.

Więcej o zmianach na stronie http://nadzorkorporacyjny.pl/2018/10/projekt-nowelizacja-ustawy-o-bieglych-rewidentach/